Bersama Menyemarakkan Spirit Dakwah. Islam Untuk Semua.

Aqidah Islamiyyah Siri 2AQIDAH PEMBENTUK PERIBADI


Aqidah Islamiyah dapat membentuk nilai akhlak dan peribadi yang mencorak dan mewarnakan amalan dan perbuatan muslim. Sebagaimana acuan dapat membentuk dan mecorakkan kandungannya, maka demikianlah akhlak dapat membentuk individu yang mengambilnya agar mentepati hakikat dan tabiat keinsanan yang tulen seperti kehendak Allah. Jelasnya, akhlak dapat membentuk sifat-sifat naluri muslim, akal fikirannya, iradahnya dan perasaannya.

Aqidah Islam adalah bersumberkan ketuhanan atau merupakan aqidah rabbaniyyah yang tetap, sempuma dan menyeluruh. Hanya aqidah yang kukuh sahaja yang dapat membentuk manusia yang kukuh dan teguh. Kekukuhan dan keteguhan aqidah inilah menjadi sumber kekuatan Islam ; kekuatan jiwa dan rohani serta peribadinya yang menjadi asas kekuatan jasmaninya.


CIRI-CIRI AQIDAH


Aqidah Islam mengandungi ciri-cini atau rukun-ni.tkunnya yang asas. Ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan kepada tiga:


Ma ‘rifahtullah (Mengenali Allah)

Mengenali dan mengetahui serta beriman dengan Allah s.w.t, nama-nama Nya yang mulia serta sifat-sifat Nya yang suci dari segala kekurangan. Antara cara untuk kita meningkatkan keimanan terhadap Allah ialah dengan memerhatikan bukti-bukti yang ada di alam ini.


Ma‘rifatur Rasul ( Mengenali Kerasulan)

Mengenali dan mempercayai rasul-rasul yang dipilih oleh Allah untuk menenima wahyu dan menyampaikan syariat Nya serta menjadi pembimbing dan memimpin seluruh makhluk menuju kepada jalan yang hak dan agama Allah yang sebenar, iaitu agama Islam.


Ma‘rifahtul Ba‘thi ( Mengenali Hari Kebangkitan)

Mengetahui dan mempercayai tetang Hari Kebangkitan iaitu hari di mana manusia dibangunkan dari kubur masing-masing (dihidupkan sesudah mati), dikumpulkan dan dihisab segala amalan sama ada baik atau buruk untuk diberikan balasan pahala atau siksaan dan di sana juga adanya sirat al-­mustaqim, syurga dan neraka.


KEISTIMEWAAN AQIDAH ISLAM

Aqidah Islam im mempunyai keistimewaan yang tersendini yang mana ia membuktikan kesucian dan keluhurannya:


1. Aqidah yang menyeluruh

Aqidah Islamiyyah ialah aqidah yang menyeluruh yang merangkumi kedua-keduaunsun kejadian manusia:jasmani dan rohani. Ia tidak menenima perubahan dan perkembangan, tidak ada permulaan dan akhiran dan mengakui persambungan dan kelangsungan kehidupan selepas mati iaitu kehidupan akhirat.


2. Aqidah yang kekal

Aqidah Islam kekal kerana tidak berubah disebabkan perubahan keadaan dan zaman. Ini berbeza dengan ideologi yang berasaskan dasar yang lemah dan luntur. Contohnya ideologi yang berasaskan kebendaan dan perkauman yang menjadikan kebendaan dan perkauman sebagai asas dan dasar kehidupan.


3. Aqidah yang sesuai sepanjang masa

Aqidah yang bersifat kekal sepanjang masa.


4. Aqidah Islam aqidah yang praktikal

Aqidah Islam bukan hanya bersifat aqliah yang dapat ditenma oleh akal tetapi juga pada waktu yang sama adalah bersifat nafsiyyah atau kejiwaan dan amaliyah. Keimanan kepada Allah dan hari akhirat bukan hanya satu teori yang benar yang boleh dibincangkan tetapi yang telah bertapak dan sebati dalam hati. Aqidah yang sedemikian akan menjadikan tenaga penggerak untuk membebaskan dan menyelamatkan umat manusia.


5. Aqidah Islam penyusun hidup

Akan Bersambung.....0 comments:

Related Posts with Thumbnails